Naukowo – Konferencje i referaty

 • „Retoryka dziś – teoria i praktyka”, organizatorzy: Podyplomowe Studium Retoryki w IFP UJ i Studium Homiletyczne w Instytucie Liturgicznym PAT, Kraków, 22-23 listopada 1999 r. (referat: Od ret
 • Zebranie Pracowni Poetyki Historycznej IBL PAN, Warszawa 26 maja 2000 r., referat: Powrót, zwrot i różnica w myśleniu o retoryce.
 • Proza polska lat 90. Główne nurty i tematy. Wykłady w Belgii: na uniwersytecie w Gandawie (po angielsku, 20 XII 2000) i w Leuven (po polsku, 18 XII 2000).
 • Polish poetry unknown in the USA. Wykład dla uczestników Summer School of Poetry, Kraków 20 lipca 2002.
 • Figury jako emblematy rozumowania – prezentacja koncepcji Jeanne Fahnestock. Referat na zebraniu Pracowni do Badań Historii i Teorii Retoryki, 18 marca 2002.
 • Retoryka a psychologia. Referat dla psychoterapeutów i psychiatrów na zebraniu Katedry Psychiatrii, Kraków, 13 maja 2003.
 • Czy można uczyć retoryki? Wykład inauguracyjny w Podyplomowym Studium Retoryki UJ (październik 2003).
 • Co to jest retoryka? Wykład inauguracyjny w Studium Dziennikarskim PAT (październik 2003).
 • Wizualizowalność jako kategoria porządkująca figury retoryczne. Referat na konferencji „Intersemiotyczność – literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie)”, (28-30 X 2003).
 • Teoria (literatury) i opór wobec retoryki. Referat na konferencji: „Od Kallimacha do Lausberga czyli rozwój retoryki w Polsce w latach 1945-2002”, organizator: Zakład Literatury Staropolskiej i
 • Gombrowicz, Schulz and the contemporary Polish prose. Wykład dla uczestników Summer School of Poetry, Kraków 9 lipca 2004.
 • Retoryka wobec teorii literatury. Referat na Zjeździe Polonistów „Polonistyka w przebudowie”, 22 września 2004.
 • Retoryka we współczesnej refleksji literaturoznawczej. Referat na konferencji „Perspektywy polskiej retoryki”, 16 marca 2005, organizator: Zakład Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa In
 • Retoryka dialogu. Referat dla psychoterapeutów i psychiatrów na zebraniu Katedry Psychiatrii, Kraków, 28 lutego 2006 r.
 • Retoryka poza dobrem i złem. Referat na konferencji: "Retoryka i etyka", 16-18 kwietnia 2007, organizator: Zakład Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa Instytutu Filologii Polskiej UAM.
 • Toksyczny związek gramatyki i retoryki. Opis przypadku. Referat na konferencji: „Teoria literatury w świetle językoznawstwa”, 12-13 października 2009, organizator: Zakład Teorii Literatur, Instytut Literatury Polskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • Retoryka jako narzędzie do czytania obrazu. Referat na konferencji: „Nowoczesność w polonistycznej edukacji - pytania, problemy, perspektywy”, 12-13 marca 2012, organizator: Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej Wydziału Polonistyki UW.